സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/ഒത്തുചേരലുകള്‍/മാര്‍ച്ച് 18 2007

From Free Software Community of India
Jump to: navigation, search

അജണ്ട

  • ഒസിആര്‍ പ്രയോഗം (അക്ഷരയുടേയും ഉണ്ണിയുടെ സംരംഭത്തിന്റേയും വിലയിരുത്തലും ഭാവി പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും)
  • ഗൂഗിള്‍ കോഡിന്റെ വേനലിലെ പങ്കുചേരല്‍
  • ചിത്രീകരണവും അക്ഷരരൂപ നിര്‍മ്മിതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കലും (പുതിയ ചര്‍ച്ചകളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍)
  • പരിഭാഷാ പൂര്‍ത്തീകരണം

പത്രക്കുറിപ്പ്

ഗൂഗിള്‍ കോഡിന്റെ വേനലിലെ പങ്കുചേരലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രക്കുറിപ്പ്

പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍