മലയാളം

From Free Software Community of India
Jump to: navigation, search

Reading Problems? Want to edit in malayalam? see help setting up malayalam fonts, input and rendering

മലയാളം ഫോസ്സ് കൂട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സംരംഭങ്ങള്‍

ഗ്ലോസ്സറി

സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്ലോസ്സറി ഒരേ വാക്കുകള്‍ക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരേ പരിഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സഹായിയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിഭാഷയില്‍ ഗ്ലോസ്സറിയിലുള്ള പരിഭാഷ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക (നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ഗ്ലോസ്സറി കൂടുതല്‍ മികവുറ്റതാക്കാന്‍ സഹായിയ്ക്കാം).

See a list of Localisation teams of various Indian languages